Karta zgłoszenia

W celu zapisania dziecka do Przedszkola, należy wypełnić i podpisać kartę zgłoszenia.  Wzór karty można pobrać w Przedszkolu lub mailowo, przesyłając swój adres poczty elektronicznej, na który chcecie Państwo otrzymać kartę zgłoszenia.

Najważniejsze informacje, które są  potrzebne do wypełnienia karty:

  • pesel dziecka
  • nr dowodu osobistego jednego z rodziców/opiekunów prawnych
  • adres zamieszkania
  • adres zameldowania (jeśli jest inny)