RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane osobowe) jest Pan Adam Harasimowicz osoba prowadząca Przedszkole „Mali Artyści” z siedzibami w Krakowie, ul. Zmartwychwstania Pańskiego 2a, Witosa 9, Wysłouchów 55, Telefon: 696-218-060 dalej:
Przedszkole „Mali Artyści” lub Administrator.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie ze Statutem Przedszkola „Mali Artyści” w celu odbioru przez Panią/Pana dziecka z przedszkola, do którego odbioru została Pani/został Pan upoważniony;
3. Kategorie odnośnych danych osobowych to: Pani/Pana imię, nazwisko, stopień pokrewieństwa z dzieckiem, nr i seria dowodu osobistego dla upoważnień wydanych przed 25 maja 2018 r. lub nr PESEL dla upoważnień wydanych po 25 maja 2018 r.;
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora danych osobowych do ich przetwarzania;
5. Pani/Pana Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana Dane osobowe będą przechowywane do momentu kiedy dziecko, do którego odbioru jest Pani upoważniona/Pan upoważniony przestanie uczęszczać do przedszkola;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych);
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane do Przedszkola „Mali Artyści” przez rodziców/opiekunów prawnych dziecka;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych – monitoring wizyjny

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane osobowe) jest Pan Adam Harasimowicz, osoba prowadząca Przedszkole „Mali Artyści” z siedzibami w Krakowie, ul.: Zmartwychwstania Pańskiego 2a, Witosa 9, Wysłouchów 55, Republiki Korczakowskiej 3 Telefon: 696-218-060 dalej:
Przedszkole „Mali Artyści” lub Administrator. Informujemy, że na terenie Przedszkola „Mali Artyści” z siedzibą w Krakowie, ul. Zmartwychwstania Pańskiego 2a prowadzony jest monitoring wizyjny.

1. Monitoring wizyjny jest stosowany zgodnie z:
a) Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych; w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
b) Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000);
c) art. 108a Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2018 r. poz. 996).
2. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pracowników oraz ochrona mienia
3. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: WEJŚCIE GŁÓWNE DO PRZEDSZKOLA, TRZY SALE W PRZEDSZKOLU.
4. Nagrania z monitoringu mogą być przechowywane do 3 miesięcy.
5. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jakim jest wizerunek osób utrwalony na urządzeniu rejestrującym.
6. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.
9. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
10. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

KLAUZULA INFORMACYJNA

do przetwarzania danych osobowych – zdjęcia z uroczystości i imprez

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej „RODO”, informuję, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Dane osobowe) jest Pan Adam Harasimowicz osoba prowadząca Przedszkole „Mali Artyści” z siedzibami w Krakowie, ul. Zmartwychwstania Pańskiego 2a, Witosa 9, Wysłouchów 55, Republiki Korczakowskiej 3 Telefon: 696-218-060 dalej: Przedszkole „Mali Artyści” lub Administrator.

1. Pani/Pana dane/ dane dziecka w postaci fotografii będą przetwarzane w celu stworzenia dokumentacji zdjęciowej i reportaży z imprez, sprawozdawczym, reklamowym oraz promocyjnym na stronie www Przedszkola „Mali Artyści”.
2. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
3. Dane nie są przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
4. Dane będą przechowywane przez okres trwania reklamy/promocji przedszkola nie dłużej niż 10 lat.
5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
6. Dane są pobrane dobrowolnie.
7. Pani/Pana dane: nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i profilowaniu.